1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Δεκαπέντε (15) Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή   με ώρα  έναρξης 12:00 και λήξη 15.00.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19,  τις  αριθμ.20930/31-03-2020,  163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπενησίου
  2. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μίας (1) οστεοθυρίδας στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου

 

  Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής d.tsiouni@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης