1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

         Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Δεκαοκτώ  (18) Φεβρουαρίου  του έτους  2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Επί αιτήματος Παναγοδήμου Δημητρίου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Δομνίστας

 

 

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης