1η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Είκοσι πέντε (25) Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στo Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Εκλογή αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2. Ανάκληση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου (Κατάστημα: ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Ο.Ε.)
3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου (Κατάστημα Μαρίας Τραϊφόρου)

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σβερώνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ