1η τακτική συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης έτους 2015

Ο  Δήμος Καρπενησίου πραγματοποιεί την Τρίτη 14 Απριλίου 2015 ώρα 18.00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Δημόσια συζήτηση Διαβούλευση, με θέμα  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου  για την περίοδο 20015-2019 όπου θα παρουσιαστεί  η 1η Φάση του Ε.Π  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» σύμφωνα  με τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 άρθρο 266 Ν.3852/2010,Υ.Α 41179/23-10-2014 του ΥΠΕΣ,  καθώς και το Π.Δ 185/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη Συζήτηση αυτή καλούνται να παραστούν τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης,  πολίτες και οι ενώσεις πολιτών, οι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί φορείς της πόλης κλπ.

Κατά τη δημόσια αυτή Συζήτηση-Διαβούλευση κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος έχει δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά σχετικά με το Κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου http:// www.karpenissi.gr/.

 

Η συνοπτική αναφορά του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου από την 27η Μαρτίου 2015, στο Δημαρχείο Καρπενησίου , από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλώ όλους να συμμετάσχετε στην  Διαβούλευση αυτή.

Ο Δήμαρχος  Καρπενησίου

Σουλιώτης Νικόλαος