1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι (20) του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ.έτους 2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 2. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ.έτους 2016  (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 3. Έγκριση έκθεσης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 5. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 05 «Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών» .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 6.  Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 05 «Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών». .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 7. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ- ΑΝΑΝΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΠΡΟΣ ΚΟΥΛΙ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 08 «Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές» .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 8. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΑΛΙΚΟΡΕΜΑΤΟΣ  ΤΚ ΤΟΡΝΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» στην Πρόσκληση 08 «Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές» .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 9. Παραίτηση από μέλος του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ -Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 10. Ανανέωση  και έγκριση νέων συνδρομών εφημερίδων -περιοδικών -προγραμμάτων έτους 2016. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 11. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων για την μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αγράφων στο ΧΥΤΑ Λαμίας.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 12. Έγκριση  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαιοειδών(υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 13. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια πετρελαιοειδών(υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€ πλέον ΦΠΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) (Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση α) Επιτροπής παραλαβής  εργασιών και Υπηρεσιών, β) Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων (Π.Δ 28/80). (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 17. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ,ανάθεσης και αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 18. Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (Π.Δ 270/1981) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 19. Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο σε άπορους δημότες (εισηγητής ο κ. Κλεομένης Λάππας).
 20. Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικής Παιδείας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας).
 21. Παραχώρηση δικαιωμάτων α) για χρήση οικογενειακών τάφων(προ του 2010) για τους οποίους δεν υπήρχαν τίτλοι παραχώρησης και β) για σύσταση οικογενειακού τάφου στο νέο Κοιμητήριο Καρπενησίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 22. Καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 23. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού  (escrow account)  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΤΟΥ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2015»για το έργο Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο χώρο του Πρώην ΚΤΕΛ»
 2. Αίτηση για  παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο χώρο του Πρώην ΚΤΕΛ»
 3. Αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη αισθητικής αναβάθμισης εμπορικού κέντρου Καρπενησίου».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθαν..Καρπενησιώτη λόγω κατάρρευσης τμήματος της οροφής του» αναδόχου ΑΛΣΤΕΤΕ ΕΠΕ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου».
 6. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Εσωτερικής οδοποιίας και διευθέτησης ομβρίων  στην ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας»αναδόχου Κ/ξια Χαντζόπουλου Νικολάου.
 7. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στην ΤΚ Συγκρέλλου  ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου κ.Κουτούμπα Παναγιώτη
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος κύριας δημοτικής οδού Τ.Κ Αγίου Νικολάου»
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΔΕ Καρπενησίου»
 10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δ.Καρπενησίου»
 11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας»
 12. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό)»

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

Πέτρου Ιωάννης