1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 21:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Συγχώνευση ΚΕΠ ΔΕ Καρπενησίου (εισηγητής ο Γ.Γ. κ. Ρήγας Μάριος)
 3. Επί αιτήσεως Παρασκευής, χήρας Νικολάου Αζακά, περί ανταλλαγής ακινήτου στον οικισμό του Νέου Μικρού Χωριού της Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 4. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Ονομασία οδού σε οδό «Γιολδασαίων» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 7. Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ   επί της οδού Προυσιωτίσσης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 8. Προσβασιμότητα οικοπέδου   στην οδό  Γεναδίου 3 (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 9. Χωροθέτηση θέσης (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αθανασίου Διάκου (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 10. Χωροθέτηση θέσεων (ΑΜΕΑ, στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αισώπου 4 (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 11. Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ   επί της οδού Γ. Καφαντάρη (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 12. Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπενησίου (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
 13. Παραχώρηση οχήματος κατά χρήση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
 14. Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης)
 15. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 16. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων για το έτος 2021(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 17. Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 18. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 19. Επί αιτήσεως Ανδρώνη Άγγελου για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παυλοπούλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 20. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ