Πρόσληψη δύο χειριστών Μ.Ε. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Δήμος Καρπενησίου πρόκειται να προσλάβει δύο χειριστές Μ.Ε. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1_20

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1-20