Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων

 Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με του διδακτικού έτους 2022-2023,  σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/νη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  με αριθμό ΣΟΧ 1/2022 (Αρ.Πρωτ.: 9744/29.7.2022)  και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι: 

i.                    Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή (σκαναρισμένη).  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ii.                  Μαζί με την αίτηση θα πρέπει  να υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

iii.                Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 έως και  την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022»

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022

Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022  6Ζ5ΛΩΕΓ-ΦΝΡ