Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση για διάστημα δύο (2) μηνών

Ο  Δήμαρχος  Καρπενησίου

Έχοντας  υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου χρονικής διάρκειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την αριθμ. 306/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης δύο (2) χειριστών Μ.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.
 3. Την αριθμ. 1371/147109/26.8.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα της 306/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, όπως φαίνεται παρακάτω:

α/α

 

Ειδικότητα

 

Αριθμός

ατόμων

Δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο Δήμο

1.

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1ης Ειδικότητας

ME 1.3 &  1.5

1

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο  Α.Δ.Τ.
 3. Αντίγραφο  Άδειας χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας, ΜΕ 1.3 & 1.5 του Π.Δ.113/2012
 4.  Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με το Δ. Καρπενησίου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2.

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1ης Ειδικότητας 

ΜΕ 1.3

1

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο  Α.Δ.Τ.
 3. Αντίγραφο  Άδειας χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας, ΜΕ 1.3 του Π.Δ.113/2012
 4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με το Δ. Καρπενησίου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου μέχρι και 8/9/2016.

Ο Δήμαρχος

                             Νικόλαος Σουλιώτης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ