Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Παιδαγωγών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας. Υποβολή αιτήσεων έως
και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ