Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Χειριστή Μ.Ε. για τη Δ.Ε. Κτημενίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες Πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ