Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου

«Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με 2μηνη σύμβαση ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης .

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Δευτέρα  20 Νοεμβρίου 2023»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16908_23 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ