Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ έτους 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5-ΜΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021