Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

 

Η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

( «Βοήθεια στο σπίτι δομή Προυσού» Δήμου Καρπενησίου)

Δήμος Καρπενησίου

ΔΕ Νοσηλευτών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

101

Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

(δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Δήμος Καρπενησίου

ΠΕ Γυμναστών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

102

Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

(δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Δήμος Καρπενησίου

ΠΕ ή ΤΕ

Κοινωνικός Λειτουργός

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

103

Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

(δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Δήμος Καρπενησίου

ΔΕ

Εκπαιδευτών Τεχνικών

3 μήνες με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα άνω δικαιολογητικά από 20/9/2021 έως και 22/9/2021 ηλεκτρονικά στο email ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΔ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ