Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μ.Ε.Καλαθοφόρου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου και  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μ.Ε. Καλαθοφόρου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καρπενησίου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και τη Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020. Για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα τηρηθεί αποκλειστικά η διαδικασία που αναφέρεται στην  αριθμ. 16521/2.12.2020 Ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΥΠΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12_20

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΥΠΗΡ.ΗΛΕΚΤΡ.12-20