Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός (1) Νομικού Συμβούλου, με έμμισθη εντολή.

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Νομικού Συμβούλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 1. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας (ΦΕΚ 2214/Β΄/14-10-2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/30-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3584/2007 σχετικά με τα «Γενικά προσόντα πρόσληψης- κωλύματα διορισμού».
 3. Την παρ. 2 του άρθρου 43 «Πρόσληψη εμμίσθου Δικηγόρου» του Ν. 4194/2013 σύμφωνα με την οποία: « Η πρόσληψη Δικηγόρων στους φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα».
 4. Την υπ’ αριθ. 294/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) Νομικού Συμβούλου ΠΕ.
 5. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Γνωστοποιούμε:

 1. 1. Την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Νομικού Συμβούλου, με έμμισθη εντολή.
 2. Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Καρπενησίου και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη.
 3. Αντικείμενο της απασχόληση του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Δήμου Καρπενησίου και ενδεικτικά:
 • Θα έχει ως πραγματικό αντικείμενο απασχόλησης κατά κύριο λόγο την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τις υπηρεσίες, την παροχή κατευθύνσεων στο χειρισμό υποθέσεων από άλλους δικηγόρους ή τα διοικητικά όργανα.
 • Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κάθε άλλο συλλογικό όργανο καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου. Για το σκοπό αυτό.
 • Θα συνεργάζεται με το Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία, αλλά και με το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, σε όλη την ιεραρχία και με άλλους παράγοντες
 • Θα έχει δικαίωμα να ζητήσει προφορικά ή γραπτά στοιχεία, που θα είναι αναγκαία κατά τη γνώμη του για το σχηματισμό ορθής κρίσης στις υποθέσεις που χειρίζεται.
 1. Θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες.
 2. Οι αποδοχές του Δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 κα θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή εξέλιξη.
 3. Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες

β. Να είναι μέλη ενός από τους Δικηγορικού Συλλόγους της χώρας.

γ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

δ. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται από τίτλο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος.

ε. Να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

στ. Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (εφόσον έχουν αναγνωριστεί νόμιμα) στους τομείς του Διοικητικού Δικαίου ή του Δικαίου της αυτοδιοίκησης καθώς και προηγούμενη εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο.

ζ. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

η. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

θ. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων (208/27-9-2013).

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 • Αίτηση κάλυψης της θέσεως με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, η εμπειρία καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διακρίσεις, πτυχία ξένων γλωσσών).
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο ή από τον φορέα έκδοσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 και Ν.4194/2013) και ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε άλλο Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Δημάρχου (Ύδρας 6, ΤΚ 36100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚΔΚΥ και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 15-17 ΚΚΔΚΥ.

Δ. Η τελική επιλογή του Νομικού Συμβούλου θα γίνει με  βάση τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9- 13, τ. Α’) σύμφωνα με την οποία « Η πρόσληψη Δικηγόρων στους φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα».

Ζ. Η συμμετοχή των υποψηφίων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της γνωστοποίησης.

Θ. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα του Δήμου

Η. Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» , γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου και θα κοινοποιηθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στον Δικηγορικό Σύλλογο Ευρυτανίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Γνωστοποίηση Νομικού Συμβούλου