Πρόσληψη δύο ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες. Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ