Πρόσληψη έξι (6) ατόμων στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου JCB, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ