Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

«Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες  της Πυροπροστασίας του Δήμου Καρπενησίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 05_2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.6917_2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ2024