Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση με το GDPR

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδληλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μελέτης και υλοποίησης ενεργειών για την εναρμόνιση με το Γενικο Κανονισμο Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαικής Ένωσης.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ