Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και εξοπλισμού Η/Υ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ, ανταλλακτικών servers, υλικού Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και προστασίας ρεύματος.

Το έγγραφο της πρόσκλησης καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις φαίνονται στους παρακάτου συνδέσμους:

1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SERVERS ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Η/Υ

3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ