ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση για εγγραφή των ενδιαφερόμενων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/16 του έτους 2020. Παρακάτω παρατίθεται η σχετική πρόσκληση καθώς και υποδείγματα αιτήσεων εργολήπτη και μελετητή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ