Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφoρά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Καρπενησίου

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ