Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησιού σε συνεδρίαση μεικτή

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 1 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα -κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) και με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom, ακολουθώντας τον σύνδεσμο
https://us02web.zoom.us/j/89146470645?pwd=eS9vdEI4S1dBTVhQRDViTWRzL20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπενησίου έτους 2024
2. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Καρπενησίου έτους 2024

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, με τον ίδιο τρόπο, την Πέμπτη 2-11-2023 και ώρα 18:00, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 76, του Ν.
3852/2010.

 

Η Πρόεδρος

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ