Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Καρπενησίου

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του
ν. 3852/2010, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Καρπενησίου
2. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπενησίου έτους 2022
3. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Καρπενησίου έτους 2022

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, με τον ίδιο τρόπο, την Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 13:00, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 76, του Ν.
3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ακολουθώντας τον σύνδεσμοhttps://us02web.zoom.us/j/85727747267?pwd=czhoSGo3ZitZYU53WWg4 OXNUVHQxQT09 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31- 3-2020, 33282/163/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Η Πρόεδρος

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ