Πρόσκληση για ορκωμοσία και κατάληψη κενής έδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης

Θέμα: «Πρόσκληση για ορκωμοσία και κατάληψη κενής έδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου λόγω παραίτησης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 39 του Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 91 του Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις».
4. Το άρθρο 55 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εξακολουθεί και ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.
5. Την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Ιωάννη Πέτρου του Χριστοφόρου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16620/14-12-
2021.
6. Την με αριθ. πρωτ. 16625/14-12-2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε δεκτή η υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Ιωάννη Πέτρου του Χριστοφόρου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ».
7. Την υπ’ αριθ. 8/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Καλεί για ορκωμοσία τον κ. Στέφανο Γιαννιώτη του Νικολάου που είναι ο επόμενος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας.
Β. Η ορκωμοσία θα γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου επιδοθεί η παρούσα πρόσκληση.

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου
Καρπενησίου και να κοινοποιηθεί στον αναφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Σουλιώτης

Πρόσκληση