Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Βουνού » του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.:188/4-04-2018 Απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «6Ι89ΩΕΓ-ΛΒΜ», προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού (επίπλωσης- προθηκών παρουσίασης εκθεμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού) καθώς και εργασίες αποπεράτωσης για το Μουσείο Βουνού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έντυπα οικονομικών προσφορών

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ