Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθ.:996 /24-07-2018 απόφασης  ανάληψης του Δημάρχου , που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΩΘ9ΙΩΕΓ-1ΒΜ» προτίθεται να προμηθευτεί δύο μουσικά όργανα ( φλάουτο , σαξόφωνο) για τις ανάγκες της φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω δαπάνη, να καταθέσετε την προσφορά σας  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου   2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30 μ.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αριθμ.πρωτ.:12492 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια μουσικών οργάνων  της φιλαρμονικής   του Δήμου Καρπενησίου

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

 

Διαβάστε την Πρόσκληση και την Τεχνική περιγραφή

 

.Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευδοξία Κονιαβίτη