Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Καρπενησίου  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, έντυπων , γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του Δήμου Καρπενησίου» και  β. « Προμήθεια αναλώσιμων  υλικών  μηχανογράφησης  για τις  ανάγκες   των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Καρπενησίου»

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 10.960,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και  θα βαρύνει  τον  κωδικούς  10.6612.001 και 10.6613.001 του  προϋπολογισμού  έτους 2016.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αν είδος , εφόσον πληρούνται οι  τεχνικές  προδιαγραφές  που αναφέρονται στην μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν  να   λάβουν  πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν  με  το  Γραφείο  Προμηθειών στο  τηλέφωνο 2237350029 κ. Θανασιά Γεώργιο ή  να  αναζητήσουν  την  σχετική ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. karpenissi.gr.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καρπενησίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Παρασκευή 2/9/2016 και ώρα : 12.00 μ.μ. ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών .Υπόδειγμα της προσφοράς την οποία θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υπάρχει στο παράρτημα Α της ανωτέρω μελέτης.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου, περί εγγραφής σ΄ αυτό.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου ύστερα  από τη γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης.

 

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη.