Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθ.:391 /10-07-2018 απόφασης  της Οικονομικής  Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΩΜΝΓΩΕΓ-ΗΟΙ» προτίθεται να προβεί στην «Ασφάλιση οχημάτων  και μηχανημάτων του για το χρονικό διάστημα από 1-8-2018 έως 31-7-2019 »  όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση του τμήματος Μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν  εκδοθεί οι αριθ.: 954 έως 963//09-07-2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης η οποίες καταχωρήθηκαν  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: «18REQ003383767».

Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω υπηρεσία , να καταθέσετε την συμπληρωμένη οικονομική  προσφορά σας που επισυνάπτεται στην μελέτη  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις19 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:30 μ.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.:10018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ασφάλιση οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από1-8-2018 έως 31-7-2019 »

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την οικονομική  προσφορά σας, μέσα στον κυρίως φάκελο θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω:

  Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).
  4. Πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ ) με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης

Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η συνολική αξία της υπηρεσίας θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή της, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη.