Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας »για το προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.507/29-11-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πιστώσεων, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «Ω9ΔΗΩΕΓ-Θ1Ω» και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση της ανωτέρω σχετικής έκθεσης, με ΑΔΑΜ «16REQ005491671», προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ειδών ατομικής  προστασίας », ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.482,40€ με Φ.Π.Α. Η επιλογή  του  αναδόχου  θα γίνει με  κριτήριο την χαμηλότερη τιμή συνολικά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 8 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μμ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία. Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και την ένδειξη «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» για το Δήμου Καρπενησίου».

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) στην οποία:

Ι) θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει (αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο – είδος)

ΙΙ) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:

α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016),

β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,

γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) , σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,

δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,

ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία,

στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,

η) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.

Επιπλέον εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Β) Τεχνική προσφορά .

Για όλα τα προμηθευόμενα  υλικά θα προσκομιστούν στον φάκελο τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα αποδεικνύονται οι απαιτούμενες από την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές, κανονισμοί, ιδιότητες. Σε περίπτωση υλικών για τα οποία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές θα πρέπει να κατατίθενται φυλλάδιο όπου θα αναγράφονται τα βασικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Τα υλικά που θα προσφέρονται θα έχουν τον ίδιο αύξων αριθμό και κωδικό είδους με αυτόν της τεχνικής έκθεσης, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο δύναται να ζητηθεί από τον προμηθευτή η κατάθεση δειγμάτων για τα είδη που κατέθεσε προσφορά κι αυτός είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει.

Γ) Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος. Τα υλικά που θα προσφέρονται θα έχουν τον ίδιο αύξων αριθμό και κωδικό είδους με αυτόν της τεχνικής έκθεσης, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.

Οι ποσότητες των υλικών θα παραδοθούν με ευθύνη και μέσα του προμηθευτή, τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στους χώρους που θα υποδειχθούν.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

 

Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την Τεχνική περιγραφή.