Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο ΤΚ Μεγάλου Χωριού »

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθ.:174/02-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «Ω3ΠΓΩΕΓ-ΖΗΒ» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο της ΤΚ Μεγάλου Χωριού  όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση του τμήματος τεχνικών έργων  την οποία μπορείτε να παραλάβετε  από το γραφείο προμηθειών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει  εκδοθεί η αριθ.: 605/28-03-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: «ΨΥΛΜΩΕΓ-Θ2Ν» η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: «18REQ002851865».

Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω προμήθεια να καταθέσετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.:5139 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο ΤΚ Μεγάλου Χωριού  »

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω:

Α) Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).
  4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης
  5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα όπου θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι:

5.1.  έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως.

5.2.  η τεχνική μου προσφορά είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και θα εκτελεστεί η προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων.

5.3.  δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή μου δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

5.4.  προσκομίζω τις ασφαλιστικές ενημερότητες από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία οφείλω να καταβάλλω εισφορές, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο προσωπικό μας.

5.5.  προσκομίζω τα Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου όλων ανεξαιρέτως των μελών του Δ.Σ. για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. ή όλων ανεξαιρέτως των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Β) Οικονομική προσφορά

Η προσφορά την οποία θα υποβάλλετε περιλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του τμήματος τεχνικών έργων.

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευδοξία Κονιαβίτη