Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση –επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Καρπενησίου.

 

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ