Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικών υλικών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικών υλικών.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ