Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες  του Δήμου  και Νομικών Προσώπων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ