Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 118 (απευθείας αναθέσεις) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Προσκαλούνται οι  οικονομικοί φορείς να εκδηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 28-4-2017 το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η επωνυμία, η ταχ. διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email, ο ΑΦΜ,  ο αρ. μητρώου και η κατηγορία.

 

 

 

                                                                                                          Καρπενήσι 30-3-2017

                                                                                                            O δήμαρχος

                                                                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ