14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 163 ΔΚΚ) Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 163 ΔΚΚ)  που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι  έξι  (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

Έγκριση ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2014

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                                                             

 

                                                                                                                                                                                          Πέτρου Ιωάννης