Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 30  Ιουνίου 2020.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2ΜΗΝΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ