Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο οικονομικών φορέων του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου, προκειμένου να καταρτίσει Μητρώο οικονομικών φορέων οι οποίοι θα αποτελούν εν δυνάμει συνεργάτες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στους τομείς που αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα I

προσκαλεί

τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον:

α) δραστηριοποιείται νόμιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

γ) δεν υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)

ε) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής (Παράρτημα II).

2. Στοιχεία επιχείρησης μέσω ΑΑΔΕ όπου θα αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας πρόσκλησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)

4. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Δημαρχείο του Δήμου Καρπενησίου στην οδό Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι, ή με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) g.dimarhou@0716.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III