Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών συσκευών μηχανογράφησης

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά την προμήθεια πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών, οθονών, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών ανταλλακτικών και αναλωσίμων Η/Υ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες μηχανογράφησης του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι τέσσερις τεχνικές εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει συνταχθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2742/01-03-2017

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2848/03-03-2017

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3909/24-03-2017

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4196/29-03-2017