Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφόρα την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΤΕΥΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ