Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών σκεπάστρων, για το έτος 2016

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού της μελέτης για την: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών σκεπάστρων, για το έτος 2016, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%)».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, στις 25 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10:30π.μ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α του συγκεκριμένου είδους, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ειδών στις οποίες συμμετέχει.

Όλα τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου – website: www.karpenissi.gr.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.(τηλ.: 22373 50029 – 22373 50030, αρμόδιοι: κ. Γ. Θανασιάς – κα. Σ.Τομαρά).

Διαβάστε την Τεχνική Μελέτη και τη Διακήρυξη.