Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά είδος  για την  «Προμήθεια υδραυλικού υλικού, για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου » .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 55.046,96  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την 22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδια υπάλληλος : Τομαρά Σωτηρία , Τηλ: 22373 50030 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και η σχετική Τεχνική Έκθεση διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή παρακάτω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ