Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών Δήμου Καρπενησίου”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ