Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ