Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται το τεύχος του διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ