Προμήθεια Λογισμικού Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθενται  τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (pdf)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (doc)

* Από την παραπάνω Τεχνική Έκθεση, παρακαλούμε να ληφθεί υπ’ όψη μόνο η ΟΜΑΔΑ Β για την παρούσα πρόσκληση.