Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Δικτυακών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ” για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (pdf)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (doc)

* Από την παραπάνω Τεχνική Έκθεση, παρακαλούμε να ληφθεί υπ’ όψη μόνο η ΟΜΑΔΑ Α, για την παρούσα ανακοίνωση.