Προμήθεια ΗΥ και εξοπλισμού ΗΥ και Δικτύων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ΗΥ και εξοπλισμού ΗΥ και Δικτύων». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ