Προμήθεια Η/Υ και υλικού και περιφερειακών Η/Υ

Η παρούσαν ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος για την προμήθεια Η/Υ και υλικού και περιφερειακών Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ